پایان نامه‌ها و تحقیقات

تحلیل رفتار مکانیکی لوله های فلزی تقویت شده مدفون در خاک در برابر حرکات گسل و بارهای انفجاری(با نگرش خاص به خطوط لوله گاز)

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت ملی گاز ایران,شرکت گاز استان همدان
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391