پایان نامه‌ها و تحقیقات

تعیین میزان تاثیر رهبری خدمتگزار بر توانمند سازی کارکنان و اعتماد سازمانی شرکت گاز استان مازندران

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت گاز استان مازندران,شرکت ملی گاز ایران
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391