پایان نامه‌ها و تحقیقات

ارائه مدل تعیین دبی و کیفیت گاز در سه نقطه کلیدی شبکه گاز استان مازندران (نیروگاه ، شهر ساری و شهر محمود آباد)

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت گاز استان مازندران,شرکت ملی گاز ایران
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391