پایان نامه‌ها و تحقیقات

شناسایی عوامل موثر بر کاهش استفاده غیر مجاز از گاز طبیعی در استان خراسان شمالی پس از هدفمند کردن یارانه ها

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت ملی گاز ایران,شرکت گاز استان خراسان شمالی
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391