پایان نامه‌ها و تحقیقات

طراحی اکوپارک صنعتی، نمونه موردی: سایت صنعتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد,شرکت ملی گاز ایران
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391