پایان نامه‌ها و تحقیقات

تحلیل تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی و یادگیری الکترونیکی و تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی با توجه به قابلیتهای پویای سازمانی

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت گاز استان اصفهان,شرکت ملی گاز ایران
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391