پایان نامه‌ها و تحقیقات

اولویت بندی اهداف و شاخصهای استراتژیک بر اساس کارت امتیازی متوازن در شرکت گاز استان اصفهان

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت ملی گاز ایران,شرکت گاز استان اصفهان
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391