پایان نامه‌ها و تحقیقات

بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی شرکت گازاستان گلستان)

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت گاز استان گلستان,شرکت ملی گاز ایران
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391