پایان نامه‌ها و تحقیقات

سیستم مانیتورینگ مشترکین پرمصرف به منظور افزایش کارایی و کنترل توزیع گاز در شبکه(مطالعه موردی در شرکت گاز استان اصفهان

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت گاز استان اصفهان,شرکت ملی گاز ایران
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391