پایان نامه‌ها و تحقیقات

ارائه مدلی جهت تحول سازمانی و بکارگیری آن در حوزه تکنولوژی شرکت گاز استان اصفهان

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت ملی گاز ایران,شرکت گاز استان اصفهان
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391