پایان نامه‌ها و تحقیقات

ارائه الگوریتم یکپارچه شبیه سازی وتحلیل چند متغیره برای بهینه سازی جانمایی در یک سیستم تولید کار گروهی با ناپایدار بودن پراکندگی داده ها در واحد نگهداری و تعمیرات شرکت ملی گاز ایران

  • نام نویسنده پایان نامه/نام محقق:  سارا متولی حقیقی
  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت انتقال گاز ایران,شرکت ملی گاز ایران
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391