پایان نامه‌ها و تحقیقات

شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جذب آب مجتمع پتروشیمی خارک بوسیله نرم‌افزار Aspen/sp

  • مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  دانشگاه تهران

بخار آب یکی از ناخالصیهای مشترک بین اکثر منابع گاز طبیعی است و مشکلات بسیاری را در عملیات فرآورش و انتقال گاز طبیعی بوجود می‌آورد. وظیفه واحد جذب آب در پالایشگاههای گاز طبیعی حذف بخار آب از گاز است . این عمل به روشهای متعددی صورت می‌گیرد که رایج‌ترین آن کاربرد مایعات رطوبت‌گیر و بویژه گلیکولهاست . طی این مطالعه ابتدا یک تحقیق کلی و دقیق پیرامون شناخت فرآیند جذب آب با گلیکول و نیز آشنایی با اصول طراحی این فرآیند صورت پذیرفت . نتایج این تحقیق به صورت یک دستورالعمل جامع برای طراحی واحدهای جذب آب با گلیکول تنظیم گردید. آنگاه فرآیند جذب آب با گلیکولها بوسیله نرم‌افزار Aspen/sp شبیه‌سازی گشت . در این مرحله به کمک شبیه‌سازی کامپیوتری یک بررسی دقیق بر روی کلیه متغیرهای موثر در عملکرد واحد جذب آب با گلیکول انجام گرفت و برای اطمینان از صحت نتایج حاصله از نرم‌افزار شبیه‌سازی Pro/II نیز استفاده شد. نتایج بدست آمده از هر دو نرم‌افزار در اکثر موارد با یکدیگر یکسان بودند. در ادامه با اتکاء به مطالعات اساسی انجام شده و با استفاده از نتایج شبیه‌سازی و بهینه‌سازی، مسائل و مشکلات واحد جذب آب مجتمع پتروشیمی خارک هنگام طراحی و در شرایط فعلی بررسی و تعیین گردیدند. آبگیری ناقص و اتلاف گلیکول از مشکلات عمده این واحد بودند که در خاتمه روش حل هر یک به طور کامل تشریح و بررسی گردید