مناقصات و مزایدات

م م/۰۰۲۱/۹۲ تعمیرات خطوط لوله رو زمینی در منطقه گچساران

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت... ادامه درباره م م/۰۰۲۱/۹۲ تعمیرات خطوط لوله رو زمینی در منطقه گچساران »

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ... ادامه درباره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب »

م م/۰۳۲۵/۹۱ پروژه احداث جاده و محل چاه غرب ۰۵۷ جنوب (ب) گچساران

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد... ادامه درباره م م/۰۳۲۵/۹۱ پروژه احداث جاده و محل چاه غرب ۰۵۷ جنوب (ب) گچساران »

م م/۰۲۷۹/۹۱ احداث جاده و محل چاه شرق ۰۴۷ شمال منصور آباد

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد... ادامه درباره م م/۰۲۷۹/۹۱ احداث جاده و محل چاه شرق ۰۴۷ شمال منصور آباد »

م م/۰۲۸۲/۹۱ احداث جاده و محل چاه غرب ۳۴۵ شمال (ب) پسماند اهواز

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد... ادامه درباره م م/۰۲۸۲/۹۱ احداث جاده و محل چاه غرب ۳۴۵ شمال (ب) پسماند اهواز »

م م/۰۲۹۸/۹۱ احداث جاده و محل چاه غرب ۰۶۳ جنوب مارون

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد... ادامه درباره م م/۰۲۹۸/۹۱ احداث جاده و محل چاه غرب ۰۶۳ جنوب مارون »

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت کارهای خدماتی

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد... ادامه درباره فراخوان شناسایی پیمانکار جهت کارهای خدماتی »