مناقصات و مزایدات

خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور

خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور نام سازمان برگزارکننده... ادامه درباره خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور »

تهیه و طبخ و توزیع غذای زندانیان

تهیه و طبخ و توزیع غذای زندانیان نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: ... ادامه درباره تهیه و طبخ و توزیع غذای زندانیان »

م م/۰۳۲۵/۹۱ پروژه احداث جاده و محل چاه غرب ۰۵۷ جنوب (ب) گچساران

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد... ادامه درباره م م/۰۳۲۵/۹۱ پروژه احداث جاده و محل چاه غرب ۰۵۷ جنوب (ب) گچساران »

خرید آهک و بنتونیت

آگهی تجدید فراخوان مناقصه شماره ( ۴۵/۹۱/م) ( یک مرحله ای ) (نوبت سوم وچهارم ) ادامه درباره خرید آهک و بنتونیت »

م م/۰۲۷۸/۹۱ احداث جاده و محل چاه غرب شرق ۰۰۹ شمال پرنج

نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه فرهنگ جنوب مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه فرهنگ جنوب... ادامه درباره م م/۰۲۷۸/۹۱ احداث جاده و محل چاه غرب شرق ۰۰۹ شمال پرنج »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10