مناقصات و مزایدات

تامین خدمات کنتورخوانی٬پردازش ٬توزیع صورتحساب٬پاسخگویی وصول مطالبات در سطح گازرسانی شیراز (۱۶/۹۲)

نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: شرکت ملی گاز استان فارس
مهلت دريافت اسناد: ۷ / ۳ / ۱۳۹۲ - هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
مهلت ارسال پيشنهادات: ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۲ - هجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۲ - هجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو