مناقصات و مزایدات

عملیات گازرسانی به فاز دوم بافق شامل اجرای ۳۷۰۰ متر خط تغذیه و ۷۰۰۰۰ متر شبکه پلی اتیلن و...

نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: شرکت گاز استان یزد
مهلت دريافت اسناد: ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۲ - هجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
مهلت ارسال پيشنهادات: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۲ - شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۲ - شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و دو