مناقصات و مزایدات

نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز شهرستان بهار(مناقصه ۲-۹۲ )

نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: شرکت گاز استان همدان
مهلت دريافت اسناد: ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۲ - بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
مهلت ارسال پيشنهادات: ۸ / ۳ / ۱۳۹۲ - هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ۸ / ۴ / ۱۳۹۲ - هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و دو