مناقصات و مزایدات

شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد جهت اجرای شبکه جمع آوری کننده فاضلاب به قطر ۲۵۰ میلی

مدیریت محترم نمایندگی روزنامه ایران (فردوس ١٠٧) از : شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران موضوع: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران با سلام احتراماً ، مقتضی است دستورفرمایند متن فراخوان ذیل جهت دونوبت بترتیب در روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۴/۲/۹۲ و ۲۵/۲/۹۲ در آن روزنامه درج وفاکتورهزینه مربوطه را بمنظورانجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرای شبکه فاضلاب _ قسمت چهارم (نوبت اول ) شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد جهت اجرای شبکه جمع آوری کننده فاضلاب به قطر ۲۵۰ میلی متر واقع در محدوده شهرداری منطقه ۶ تهران (از شمال خیابان آیت اله طالقانی ، از جنوب خیابان انقلاب اسلامی ، از شرق خیابان ایرانشهر ، از غرب خیابان ولی عصر ) را از طریق آگهی و فراخوان مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت به طول تقریبی ۱۰کیلومتر واگذار نماید. ۱_ نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ۲_ نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران _ خیابان کریم خان زند ، خیابان آبان ( شهید عضدی ) شمالی _ شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ۳_ موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار جهت اجرای بخشی از شبکه فاضلاب( قطر۲۵۰ میلی متر ) واقع در محدوده شهرداری منطقه ۶به طول تقریبی ۱۰کیلومتر (قسمت چهارم) . ۴ _ حدود برآورد اولیه مناقصه و مدت اجرای کار : ۹۹۳/۵۷۶/۵۳۲/۹ ریال _ ۱۴ ماه برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای سال ۱۳۸۸ از محل اعتبارات غیر عمرانی می باشد . به پیمان مذکور تعدیل تعلق می گیرد. شایان ذکر است تأمین لوله و متعلقات پلی اتیلنی(پلی پروپیلن) بعهده مناقصه گزار می باشد . ۵ _ مدارک صلاحیت و گواهینامه مورد نظر:دارای گواهی نامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که دارای حداقل پایه ۵ رشته آب و دارای سابقه حداقل ۳ کار مشابه در این زمینه باشند. ۶ _ تاریخ مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی :واجدین شرایط می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱/۳/۹۲ با در دست داشتن معرفی نامه معتبرو فیش بانکی بمبلغ ۰۰۰/۳۰۰ریال به انضمام ۶% مالیات ارزش افزوده (۱۸۰۰۰ ریال) جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۳۱۸ ریال به حساب ۱_ ۴۵۰۰۰۰۴_۲_۱۸۸ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان هفت تیر کد ۱۸۸ بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران جهت دریافت اسناد ارزیابی به امور بازرگانی و قراردادهای این شرکت به نشانی فوق مراجعه و اسناد دریافتی را پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک و مستندات خواسته شده طی آن حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۲/۳/۹۲ به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در قبال اخذ رسید تحویل نمایند. بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی ارائه شده ، از واجدین شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. ۷_ نام و نشانی مدیر طرح : معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ۸_ هزینه درج آگهی (دو نوبت ) به عهده برنده مناقصه می باشد و کمیسیون در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است ۹_ به پیشنهاد های فاقد مهر و امضا، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مهلت تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۱۰_ سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد ارزیابی مندرج می باشد . _ نشانی سایت ملی مناقصات : http:// iets.mporg.ir _ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب منطقه دو: tpww.co.ir ww. http:// t۲ _ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور: http://www.nww.ir _ ‌نشانی سایت سازمان بازرسی: http://tender.bazresi.ir
نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: آب و فاضلاب کشور
مهلت دريافت اسناد: ۱,۳۲۷,۱۸۸ - یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و صد و هشتاد و هشت
مهلت ارسال پيشنهادات: ۱ / ۳ / ۱۳۹۲ - یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۲ - دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو