مناقصات و مزایدات

م م/۰۰۲۱/۹۲ تعمیرات خطوط لوله رو زمینی در منطقه گچساران

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه بعد از چاپ نوبت دوم آگهی قطعیت می یابد بدیهی است که تاریخ های مذکور تقریبی بوده و جهت اطلاع رسانی سریع به متقاضیان محترم می باشد لذا مقتضی است مناقصه گران جهت اعلام آمادگی و دریافت مدارک شرکت در مناقصه در اسرع وقت بصورت حضوری مراجعه نمایند
نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
مهلت دريافت اسناد: ۵ / ۳ / ۱۳۹۲ - پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
مهلت ارسال پيشنهادات: ۵ / ۳ / ۱۳۹۲ - پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ۵ / ۳ / ۱۳۹۲ - پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو