مناقصات و مزایدات

آب و فاضلاب کشور

نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: مناقصه عمومی شماره ۹۶تا۱۰۰-۱-۹۲ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
مهلت دريافت اسناد: ۴ / ۳ / ۱۳۹۲ - چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
مهلت ارسال پيشنهادات: ۴ / ۳ / ۱۳۹۲ - چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ۵ / ۳ / ۱۳۹۲ - پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو