مناقصات و مزایدات

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران در رشته های تأسیسات٬نفت و گاز٬ابنیه و راه

نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: شرکت گاز استان کرمانشاه
مهلت دريافت اسناد: ۱ / ۳ / ۱۳۹۲ - یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
مهلت ارسال پيشنهادات: ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۲ - یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۲ - یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو