مناقصات و مزایدات

خرید نصب و راه اندازی دستگاه اندازه گیری رطوبت ترانسفورماتورهای قدرت ردیف انتقال

نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: پژوهشگاه نیرو
مهلت دريافت اسناد: ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۲ - بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
مهلت ارسال پيشنهادات: ۱ / ۳ / ۱۳۹۲ - یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ۶ / ۳ / ۱۳۹۲ - ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو