مناقصات و مزایدات

تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب شرق استان تهران

نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: آب و فاضلاب کشور
مهلت دريافت اسناد: ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۲ - بیست و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
مهلت ارسال پيشنهادات: ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۲ - بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۲ - بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو