اطلاعات پروژه ها و طرح ها

طرح توسعه لایه های نفتی

مجری:  شرکت نفت و گاز پارس مالکیت:  دولتی ... ادامه درباره طرح توسعه لایه های نفتی »

میدان گازی فردوسی

مجری:  شرکت نفت و گاز پارس محل اجرا:  خلیج فارس ... ادامه درباره میدان گازی فردوسی »

میدان گازی گلشن

مجری:  شرکت نفت و گاز پارس محل اجرا:  خلیج فارس ... ادامه درباره میدان گازی گلشن »

میدان گازی پارس جنوبی

مجری:  شرکت نفت و گاز پارس محل اجرا:  خلیج فارس ... ادامه درباره میدان گازی پارس جنوبی »