اطلاعات پروژه ها و طرح ها

طرح مطالعات افزایش تولید یال غربی میدان رشادت

  • مجری:  شرکت نفت فلات قاره ایران
  • مالکیت:  دولتی

ساخت، حمل و نصب سکوی چاهها، خط لوله و کابل زیر دریایی، تأسیسات دریافت نفت از سکوی اصلی و حفاری چاههای توسعه ای بر مبنای نتایج حاصل از حفاری چاه توصیفی.