اطلاعات پروژه ها و طرح ها

طرح توسعه میدان ابوذر

  • مجری:  شرکت نفت فلات قاره ایران

تکمیل تأسیسات دریایی ابوذر، ساخت و نصب خط لوله جدید زیر دریایی بطول 70 کیلومتر، حفاری 17 حلقه چاه جدید و تبدیل 7 حلقه چاه عمودی به افقی، مطالعات مدلی مخازن و تزریق و گازرانی.