خبر تصویری

پاکسازی زیستی استخرهای هرزاب حفاری در منطقه خانگیران

منبع: پژوهشگاه صنعت نفت