خبر تصویری

تصویری/ حضور وزیر نفت در سخنرانی روحانی