پایگاه خبر

حمله داعش به یک نیروگاه گازی در شمال بغداد