پایگاه خبر

حمایت از سرمایه گذاران خارجی توسط وزارت نفت و مسئولان محلی