پایگاه خبر

فاز 3 پالايشگاه آبادان از مدار توليد خارج شد