پایگاه خبر

کاهش ۲۵ درصدی واردات نفت هند از ایران در سال ۲۰۱۵