پایگاه خبر

کاهش واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران در ماه اکتبر