پایگاه خبر

امضای قرارداد گازی بین مصر و شرکت انی ایتالیا