پایگاه خبر

پژوهش های كاربردی و ثروت ساز در اولویت هستند