پایگاه خبر

احتمال کاهش تولید نفت اوپک در سال 2014 به دلیل افزایش عرضه