پایگاه خبر

تولید نفت کویت به 4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید