پایگاه خبر

آغاز فصل تازه دیپلماسی انرژی؛ افزایش شانس ایران برای احراز دبیرکلی اوپک گازی