پایگاه خبر

برای نخستین بار؛ پاکسازی خاک های آلوده نفتی در جزیره سیری