پایگاه خبر

یک دکل دیگر به پروژه توسعه فاز 19افزوده می شود