پایگاه خبر

انجام 30 پروژه مطالعاتی و پژوهشی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب