پایگاه خبر

گزاره‌هایی آموزنده از نحوه گسترش انرژی های تجدیدپذیر در آلمان

کشور آلمان با اعمال سیاست "گذار انرژی" درصدد کاهش وابستگی به منابع فسیلی و افزایش سهم منابع تجدیدپذیر در تأمین انرژی خود است.