پایگاه خبر

پیش بینی سود۳.۲۲۱ ریالی هر سهم پتروشیمی فارابی

شرکت پتروشیمی فارابی درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ را بر اساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه (حسابرس نشده) مبلغ ۳,۲۲۱ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات پیش بینی کرد