پایگاه خبر

احتمال سوءاستفاده از کارت‌های باطل شده سوخت و بازیابی این کارت‌ها توسطه عده‌ای محدود وجود دارد ولی این کار پیچیده و بسیار فنی است.