پایگاه خبر

شانا : ٢٠ درصد از هزینه خرید دکل های حفاری (به صورت پیش پرداخت) با همکاری وزارت نفت از محل صندوق توسعه ملی تامین می شود.