نشریات

دو ماهنامه دانش و کاربرد مدیریت پروژه - سال اول - شماره چهارم - خرداد و تیر

در این شماره میخوانید :


مقالات

 • راهبرد قیمت گذاری در صنعت ساختمان و نصب آمریکا
 • مدل سیستماتیک درس آموخته و دانش کسب شده
 • دعاوی ساختمانی در امارات متحده عربی
 • مشکلات تصمیم سازی پروژه های فناوری اطلاعات
 • چالش های مدیریت پروژه های بین المللی
 • نظام حاکمیتی پروژه، مفاهیم اساسی
 • نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش
 • معرفی مراکز تحقیقاتی و آموزشی
 • وب نامه
 • تازه های نشر

 

 • نوع مجله:  علمی ترویجی
 • دوره انتشار:  دو ماهه
 • مکان نشر:  مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه.
 • زبان:  فارسی
 • فایل مربوطه:  دریافت فایل