نشریات

دو ماهنامه دانش و کاربرد مدیریت پروژه - سال اول - شماره دوم - بهمن و اسفند

در این شماره میخوانید : توسعه استاندارد شایستگی؛ بنیان ارتقاء عملکرد بازاریابی بین المللی پروژه: مقدمه ای بر رویکرد INPM چه هنگام مدیریت پروژه محور باعث استرس شغلی می گردد طراحی و پیاده سازی کارراهه برای مدیران پروژه و...

در این شماره میخوانید :

 • توسعه استاندارد شایستگی؛ بنیان ارتقاء عملکرد
 • بازاریابی بین المللی پروژه: مقدمه ای بر رویکرد INPM
 • چه هنگام مدیریت پروژه محور باعث استرس شغلی می گردد
 • طراحی و پیاده سازی کارراهه برای مدیران پروژه
 • کیفیت برتر یک مدیر پروژه
 • به اشتراک گذاری دانش در سازمان های پروژهمحور
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی برای سازمان های پروژهمحور
 • هنر تفویض اختیار در پروژه ها
 • آشنائی با چابکی، مدیریت پروژه چابک
 • وب نامه
 • معرفی کتاب
 • تازه های نشر
 • نوع مجله:  علمی ترویجی
 • دوره انتشار:  ماهانه
 • مکان نشر:  مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه
 • زبان:  فارسی
 • فایل مربوطه:  دریافت فایل