نشریات

دو ماهنامه دانش و کاربرد مدیریت پروژه - سال اول - شماره اول - آذر و دی ماه

در این شماره میتوانید مطالب زیر را مطالعه فرمایید: مقالات مدیریت دانش پروژه؛ بایدها و نبایدها محیط های پروژه ای دانش محور مدیریت دانش و ارتقای بهره وری در سازمان آشنایی با سیستم جامع مدیریت پروژه معیار اندازه گیری خروجی های عملکردی ...

در این شماره میتوانید مطالب زیر را مطالعه فرمایید:

 • مقالات
 • مدیریت دانش پروژه؛ بایدها و نبایدها
 • محیط های پروژه ای دانش محور
 • مدیریت دانش و ارتقای بهره وری در سازمان
 • آشنایی با سیستم جامع مدیریت پروژه
 • معیار اندازه گیری خروجی های عملکردی
 • مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور
 • امتیاز شما چیست؟
 • حاکمیت دانش در سازمان های پروژه محور
 • جزیره گنج؛ منابع دانش خارجی
 • معرفی پایان نامه
 • تدوین چارچوب مکانیزم های تسهیم دانش
 • معرفی کتاب
 • سنجه ها و نشانگرهای مدیریت پروژه
 • تازه های نشر
 • راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه
 • مبانی ارزیابی پروژه و آموخته ها
 • مدیریت ادعا در پروژه های ساخت
 • نوع مجله:  علمی ترویجی
 • دوره انتشار:  دو ماهه
 • مکان نشر:  مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه
 • زبان:  فارسی
 • فایل مربوطه:  دریافت فایل