دانشنامه مواد و تجهیزات

ارتو زایلن

اورتو زایلن یک هیدروکربن آروماتیک است که دارای یک حلقه بنزن و دو گروه متیل متصل به آن است. اورتو زایلن ایزومری از زایلن ها است. اورتو زایلن ماده اشتعال پذیر و سمی است.
 
نام ماده (فارسی):ارتو زایلن 
نام ماده (انگلیسی):Orto Xylene 
نام تجاری (فارسی):ارتو زایلن 
نام تجاری (انگلیسی):Orto Xylene 
سایر اسامی:1و2 دی متیل بنزن، 2-متیل تولوئن 
مواد مرتبط:متا زایلن 5، پارا زایلن 2
مجتمع های تولیدکننده:پتروشیمی بو علی سینا و برزویه
 
اورتو زایلن ایزومری از زایلن ها است و در طی فرآیند تقطیر حاصل می شود. زایلن دارای یک حلقه بنزن و دو گروه متیل متصل به آن است که دو گروه متیل کنار هم در روی حلقه بنزن (اتم های شماره 1 و 2 ) قرار می گیرند. اورتو زایلن را به عنوان ماده خام اولیه برای تولید فتالیک انیدرید و نیز درتولید پلی وینیل کلراید (PVC) استفاده می کنند . فرمول شیمیایی اورتو زایلن C8H10 است. اورتو زایلن را با نام o-xylene نیز می شناسند. 
 
موارد مصرف:
تولید ایندریدفتالیک، پلاستی سایزرها، رنگ ها، حشره کش ها
 
خواص فیزیکی و شیمیایی:
بی رنگ، اشتعال پذیر، سمی 
فرمول شیمیاییC8H10 
دمای اشتعال : 463 
دمای جوش:144 
دمای ذوب : 25- 
وزن ملکولی :2/106 
دانسیته فاز بخار : 7/3 
فشار بخار :7/0 
 
اطلاعات ایمنی:
اشتعال پذیر و سمی