دانشنامه مواد و تجهیزات

اتان

اتان، ماده ایست آلی به فرمول C2H6، از نظر اندازه بعد از متان است. اتمهای این مولکول را بر اساس قاعدة یک پیوند (یک زوج الکترون) برای هر هیدروژن و چهار پیوند (چهار زوج الکترون) برای هر کربن با پیوندهای کووالانسی‌ها به هم متصل اند.اتان به عنوان ماده اولیه برای فرایند دی هیدرژناسیون، خوراکی برای پتروشیمی ها و .. کاربرد دارد.این ماده تحریک چشمی و پوستی ندارد. اتان در زیر حد انفجاری، سمی نیست. در غلظت های بالا جای اکسیژن را می گیرد و باعث خفگی می شود.
 
نام ماده (فارسی):اتان 
نام ماده (انگلیسی):Ethane 
نام تجاری (فارسی):اتان 
نام تجاری (انگلیسی):Ethane 
سایر اسامی: بی متیل، دی متیل، اتیل هیدرید، متیل متان 
مواد مرتبط:ethanol 
 
اتان، C2H6، از نظر اندازه بعد از متان است. اتمهای این مولکول را بر اساس قاعدة یک پیوند (یک زوج الکترون) برای هر هیدروژن و چهار پیوند (چهار زوج الکترون) برای هر کربن با پیوندهای کووالانسیها به هم متصل اند. از آنجا که هر اتم کربن به چهار اتم دیگر متصل شده است، اوربیتالهای پیوندی آن (اوربیتال sp3) به سمت گوشههای یک چهاروجهی هدایت میشوند. همچون در متان، پیوندهای کربن _ هیدروژن از همپوشانی اوربیتالهای sp3 با اوربیتالهای s هیدروژن نتیجه میشوند. پیوند کربن کربن از همپوشانی دو اوربیتال sp3 حاصل میگردد.
 
موارد مصرف:
به عنوان ماده اولیه برای فرایند دی هیدرژناسیون، خوراکی برای پتروشیمی ها 
 
خواص فیزیکی و شیمیایی:
Molecular formula: C2H6 
Molar mass 30.07 g/mol 
Appearance colourless gas 
Density 1.212 kg/m3 
Melting point -181.76 C (89.34 K) 
Boiling point -88.6 C (184.5 K) 
Solubility in water 
very low Acidity (pKa) 50 
 
اطلاعات ایمنی:
تحریک چشمی و پوستی ندارد. اتان در زیر حد انفجاری، سمی نیست. در غلظت های بالا جای اکسیژن را می گیرد و باعث خفگی می شود. قابل اشتعال است. مخلوط این گاز با هوا قابلیت انفجار دارد.